Det Danske Kriminalarkadami

 
 
 
Bestyrelse og vedtægter
Generalforsamling 2018

Referat af generalforsamling i Det Danske Kriminalakademi 2018.

Afholdt lørdag den 17. marts kl. 17.00 på Scandic Bygholm Park Hotel

Tilstedeværende: Steen Bille, Christian Dorph, Bo Tao Michaëlis, Mette Bentholm, Bo Bjørnvig, Lotte Petri, Lene Kaaberbøl, Lida Wengel, Svend Åge Petersen, Jannik Lunn, Martin Jensen, Vibeke Johansen, Nanna Rørdam Knudsen, Frode Z. Olsen, Stephanie Caruana, Jette Sønderbek, Rebekka Andreasen.

1.Valg af dirigent. Frode Z. Olsen foreslået og valgt.

Dirigenten fastslog at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.

2.Formandens beretning. Godkendt. (Beretningen er udsendt til medlemmerne mandag d. 19.3.2018) Et samarbejde med Cinemateket om en Agatha Christie-dag gik godt, og der er interesse fra begge sider i at fortsætte samarbejdet. Formanden takkede for sine formandsår.

3. Kasserer Svend Åge Petersen fremlagde regnskabet (der var udsendt til medlemmerne på forhånd.) Regnskabet har stabiliseret sig efter at alle medlemsforlag nu er begyndt at betale deres kontingent. Hvis vi vil sætte prisebeløbet op, kræver det en eller flere sponsorer ud over den hemmelige sponsor, vi allerede har. Til gengæld er der ingen mening i at sætte kontingenterne op lige nu. Kassereren bemærkede, at når man opfordrer nye medlemmer, skal man måske lige gøre opmærksom på, at der er et kontingent, da det åbenbart er kommet bag på flere.

4.Forslag fra bestyrelsen: ingen.

5.Forslag fra medlemmerne, herunder forslag til nye medlemmer: ingen.

6.a) valg af formand: Martin Jensen har valgt ikke at genopstille efter 4 år på formandsposten. Bestyrelsen indstillede Steen Bille som formand, og han blev valgt.
   b) Valg til bestyrelsen: to bestyrelsesmedlemmer var på valg, Steen Harvig og Lotte Petri. Begge genvalgt.
   c) Valg af suppleanter: Lida Wengel og Rebekka Andreasen blev genvalgt.
   d) valg af kasserer: Svend Åge Petersen blev genvalgt. Han gjorde dog opmærksom på, at det bliver hans sidste år på posten, da han går på pension til sommer.

7.Valg af revisor og revisorsuppleant. Hhv. Bent Stenbakken og Lene Kaaberbøl blev genvalgt.

8. Evt. Der bør nedsættes et hurtigt arbejdende udvalg i forbindelse med fortsat samarbejde med Cinemateket. Bo Tao, Stephanie Caruana og Steen Bille deltager gerne. Bestyrelsen ser på det på næste bestyrelsesmøde.//Mere fokus på kommunikation via facebook om krimigenren. Rebekka og Lida vil gerne hjælpe til. Nanna sørger for, de får mulighed for at bidrage til facebooksiden. Nanna lovede desuden at få opdateret medlemslisten på hjemmesiden.

Referent: Nanna Rørdam Knudsen

 
Referat af generalforsamling 2017

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2017

LØRDAG DEN 1. APRIL KL. 17.30 PÅ HOTEL OPUS, HORSENS


Til stede var: Martin Jensen (formand), Thomas Clemen, Steen Bille, Lotte Petri (bestyrelsesmedlem), Steen Harvig (bestyrelsesmedlem), Jannik Lunn, Vibeke Johansen, Lene Kaaberbøl, Bent Stenbakken, Svend Aage Petersen, Mette Bentholm, Bo Bjørnvig, Bo Tao Michaëlis, Stephanie Caruana, Nanna Rørdam Knudsen (bestyrelsesmedlem), Lida Wengel, Rebekka Andreasen, Michael Katz Krefeld og Lisbeth Bille.

 

1.    Valg af dirigent
Lene Kaaberbøl blev forslået og valgt som dirigent, og hun konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.

2.    Beretning 2016/17 ved formand Martin Jensen
”Der har i det forløbne år været afholdt tre bestyrelsesmøder i hhv. Aarhus, på Frederiksberg og i Humlebæk. Den første udfordring, bestyrelsen stod overfor, løstes uden indsats fra os: Vi blev sidste år pålagt at arbejde for at skaffe sponsormidler til Harald Mogensenprisen, og knap var vi vendt hjem fra Krimimessen, før kassereren kunne meddele, han havde haft kontakt med en virksomhed, der gerne stiller op som sponsor med 5000 kr. årlig mod at forblive anonym. Vi er virksomheden taknemmelig for støtten, og kassereren for, at han således løftede en opgave fra vore skuldre. Den næste opgave var at flytte Bjarne Nielsens bibliotek til Aarhus, hvor Modtryk velvilligt har tilbudt at huse den. Denne opgave påtog Steen Harvig og Nanna Rørdam Knudsen sig, og på vort første bestyrelsesmøde, der afholdtes hos Modtryk, kunne vi med glæde besigtige biblioteket. Det var Bjarnes udtalte ønske at se biblioteket sikkert i havn, men desværre døde han, kort tid inden det blev flyttet; dog vidste han, at der var fundet et sikkert sted til det”.
Formanden mindedes også tidligere kasserer Anton Koch-Nielsen, der var med til at oprette Akademiet.

Formanden opfordrede til, at de tilstedeværende rejste sig, hvorefter Bjarne Nielsens og Anton Koch-Nielsens minde blev æret.
Herefter fortsatte beretningen:

”Den opgave, der har fyldt mest i årets løb, er den fortsatte fortælling om forsøget på at etablere et nordisk samarbejde. Vi enedes om ikke at slå alt for stort et brød op, så i juni skrev vi til hhv. Svenska Deckarakademien, Rivertonklubben, Oslo Krimfestivalen, Gotland Crime og Krimimessen Horsens og foreslog, at vi i fællesskab satte fokus på Glasnøglen ved at lade den uddele på skift på de tre nordiske krimiarrangementer. Horsens var positiv, Crimetime Gotland ligeså: ”Crimetime Gotland är mycket positiva till detta samarbete”, mens Rivertonklubben/Oslo Krimfestivalen skrev, at ” Krimfestivalen i Oslo foregår tidlig i mars; Rivertonprisen deles ut noen uker senere, avhengig av påsken.  Det alene er nok til at det vennlige forslaget fra Danmark ikke er gjennomførlig.
Gode krefter, yngre enn den garde som etablerte SKS og avholdt skandinaviske seminarer i mange år, må heller samle seg om å reetablere SKS som egen institusjon med alt det innebærer av utfordringer.”Hertil er at sige, som vi også skrev tilbage, at ” Det er jeg med på. Men jeg synes stadig det var værd at se, om vi kan finde en løsning, der er med til at promovere Glasnøglen, i stedet for blot at give op på forhånd.” Derefter har vi intet hørt. Med hensyn til anden del af det norske svar, stod vi lidt med den følelse man har, når man har indbudt til middag og får svaret, at ’det har vi ikke lyst til, men vi vil gerne i biografen i stedet’.  Vi besluttede efter nogen debat ikke at give op, men i stedet søge om ikke vi kunne få lejlighed til at mødes, så der kunne opnås personlige relationer, der i det lange løb kunne bygges på for at opfylde det norske forslag om at reetablere SKS eller lignende. Vi besluttede derfor at søge de to landes ambassader om støtte til, at vi kunne invitere to fra hvert land til Horsens. Norla – der vel er Norges svar på Kulturstyrelsen – svarede efter 17 minutter, at hvis de skulle støtte, skulle det være til forfattere, der var inviteret af Krimimessen, således som de har gjort tidligere, men ”Hvis hensikten er å møtes for å styrke samarbeidet mellom de nordiske krimforeningene, er jeg redd det faller utenfor hva vi kan støtte, selv om det er et utmerket formål… Har du vært i kontakt med din norske søsterforening og/eller den norske forfatterforeningen?” Vi fandt det omsonst at genfremsende en opfordring til Rivertonklubben. Den svenske ambassade var imødekommende overfor at støtte i det mindste én deltager fra Gotland Crime, men ville gerne høre, hvordan nordmændene stillede sig, og da vi ikke finder det formålstjenligt at lyve – rent bortset fra, at det er moralsk forkasteligt – skrev vi, hvordan tingene så ud, hvorefter Sverige selvfølgelig også trak sit forhåndstilsagn, men dog skrev: ” Synd att det inte blev något norskt deltagande, vi tyckte nämligen att er idé om stärkt samarbete mellan de tre skandinaviska krimimässorna var riktigt bra. Skulle ni framöver vilja arrangera en aktivitet med liknande målsättning så är ni välkomna att kontakta oss igen!” Vi må nu konstatere, at det har lange udsigter mht. til at få etableret et nordisk samarbejde, men vi har dog ikke givet op. Nu overvejer vi, hvordan vi får påbegyndt et bilitterært danskt/svenskt samarbejde. Og hermed overgives beretningen til generalforsamlingen”.
    
Formandens beretning blev taget til efterretning.

3.    Forelæggelse af revideret regnskab og forslag til budget
Revideret regnskab og forslag til budget blev forelagt af kassereren og godkendt af generalforsamlingen. Kassereren konstaterede, at regnskabet ser fornuftigt ud – især efter at Gyldendal og Lindhardt & Ringhof er kommet i folden.

4.    Forslag fra bestyrelsen
Vedtægtsforslag var blevet udsendt med dagsordenen:
På forrige generalforsamling gjorde dirigenten opmærksom på, det er en fejl, at vedtægternes dagsordenforslag ikke nævner valg af kasserer. Bestyrelsen foreslår derfor følgende nye udformning af vedtægternes § 4:
Generalforsamlingen er DKAs øverste myndighed.
Ordinær generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel og afholdes i foråret. Den ordinære generalforsamling skal behandle følgende dagsordenpunkter:
 
1.    Valg af dirigent og referent
2.    Formandens beretning
3.    Forelæggelse af revideret regnskab og budget
4.    Forslag fra bestyrelsen (bl.a. kontingent og nye medlemmer og udskiftning i juryen)
5.    Forslag fra medlemmerne
6.    Valg af formand samt den øvrige bestyrelse, herunder 2 suppleanter
7.    Valg af kasserer
8.    Valg af revisor og revisorsuppleant
9.    Eventuelt

Generalforsamlingen tilsluttede sig vedtægtsændringen.

5.    Forslag fra medlemmerne
Der var ingen indkomne forslag.
 
Forslag til nye medlemmer
Der var ingen forslag til nye medlemmer, men eftersom Lars Kjædegaard netop havde modtaget Harald Mogensen Prisen blev han forslået og optaget som medlem.

6.     Valg af
a)    Formand
Martin Jensen blev enstemmigt valgt med applaus.
b)    To bestyrelsesmedlemmer
Steen Harvig og Nanna Rørdam Knudsen blev genvalgt. Som suppleanter blev Lida Wengel og Rebekka Andreassen valgt.
c)    Kasserer
Svend Åge Petersen er blev genvalgt.

7.    Valg af revisor og revisorsuppleant
Bent Stenbakken blev genvalgt som revisor og Lene Kaaberbøl som revisorsuppleant

8.    Eventuelt
Intet.

 

Efter generalforsamlingen blev følgende publikationer uddelt:

Verden ifølge Marlowe – ifølge Raymond Chandler (Pinkerton)
Det Danske Kriminalakademi (1986-1996)
Mord Da Capo af Dan Turèll – red. Bjarne Nielsen, (SKS)
The Great Northern Adventures of Sherlock Holmes af Bjarne Nielsen (Pinkerton)

 
Referat af generalforsamling 2016

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2016 PÅ BYGHOLM PARK HOTEL, HORSENS, DEN 12.3. KL. 17.30

 

1.Valg af dirigent og referent

Frode Z. Olsen blev foreslået og valgt, og derefter blev Lotte Petri foreslået og valgt som referent.

 

2.Formandens beretning

Beretning 2015

Siden forrige generalforsamling har der været afholdt fire bestyrelsesmøder. Vi har arbejdet med at forberede forskellige arrangementer i samarbejde med flere andre interessenter:

Den 29.5. deltog vi i en aften om den historiske krimi i Vangsgaards boghandel i København.

Sammen med Bog og idé i Tarupcentret og Tarup Bibliotek har vi afholdt to arrangementer. Den 7.10. om Videnskabskrimien og den 22.10. om den historiske krimi. Og endelig afholdt vi arrangementet Krimikort i samarbejde med og på Københavns Hovedbibliotek den 11.2.

 

Vi har lagt meget arbejde i at forsøge at skaffe midler til afholdelse af det seminar om Nordic Noir, som vi har talt om ved flere generalforsamlinger, men må desværre konstatere, at der ikke fra offentlig side har været ønske om at støtte vort initiativ. Tværtimod må vi konstatere, at et seminar, der ønsker at samle forfattere, kulturjournalister og kritikere fra hele Norden for at drøfte den nordiske krimi, ifølge Nordisk Kulturfond ” ikke i tilstrækkelig grad rummer eller bidrager til nordisk samarbejde og udveksling”.

Også Statens Kunstfond meddelte afslag bl.a. fordi der ikke var vedlagt en liste over deltagende forfattere. Man kan med andre ord ikke søge tilskud til et sådant arrangement, før man har bundet sig til at afholde det.           

 

Det har i flere år været et udtalt generalforsamlingsønske, at vi skulle arbejde på at skaffe midler, så Harald Mogensenprisen kunne blive på et beløb, der afspejler dens betydning som Danmarks fornemste krimipris.

Vi har derfor ansøgt en del private fonde, desværre uden held. Desuden har vi ansøgt kulturministeriet. Først, den 22.5. ved brev til Marianne Jelved, der den 9.6. lod meddele, at da der var udskrevet folketingsvalg, kunne hun ikke tage stilling, hvorfor vi måtte fremsende ny ansøgning efter valget. Tanken om at gemme henvendelsen og forelægge den for den nye minister, foresvævede åbenbart hverken ministeren eller hendes embedsmænd.

Altså fremsendte vi den 29.6. en ansøgning til Bertel Haarder, som den 20.8. lod meddele, at ”kulturministeriet forstår til fulde den betydning litterære priser har for promovering af bøger og som opmuntring for forfattere.

Kulturministeriet har imidlertid overdraget finansieringen af næsten alle ministeriets priser til Statens Kunstfond … … vil derfor foreslå, at du henvender dig til Projektstøtteudvalget for litteratur …”

Man kan undre sig over, at ministeriets embedsmænd ikke allerede ved vores første henvendelse havde styr på, at vi havde skrevet til den forkerte adressat, men samtidig synes jeg, man skal bemærke, at det kun er ’næsten alle’ priser, der er overladt til kunstfonden. Der eksisterer altså den mulighed, at ministeren kunne vælge at støtte Harald Mogensenprisen, en mulighed, han åbenbart ikke ønsker at benytte sig af.

Den 24.8. fremsendte vi så ansøgning til projektstøtteudvalget, der den 4.9. meddelte afslag med følgende ord: ” Udvalget finder, at Harald Mogensen-prisen har sin berettigelse og bemærker, at prisen er blevet givet til værdifulde krimiforfattere gennem tiden.

Udvalget varetager i forvejen omkostningerne til en række priser og ser sig desværre ikke i stand til at kunne oppebære omkostningerne til endnu en pris.”

Den idé at tage de eksisterende priser op til revision for eventuelt at lave en omfordeling, er åbenbart ikke faldet udvalget ind.

Vi må nok konstatere, at interessen for at støtte krimien er til at overskue såvel i kulturministeriet som på internordisk plan.

 

En af medstifterne af Kriminalakademiet, Bjarne Nielsen, er blevet meget syg, og har spurgt, om vi vil tage vare på hans bibliotek. Det vil vi selvfølgelig gerne, og vi har brugt nogen tid på at finde ud af, hvor det kan placeres. Det er nu midlertidigt opstillet hos Forlaget Modtryk, der også har betalt udgifterne ved transporten fra Bjarnes bopæl til Aarhus, hvilket vi er meget taknemmelige for.

 

Da vi i efteråret blev bekendt med planerne om en krimimesse i København, drøftede vi dette initiativ og udsendte efterfølgende en pressemeddelelse, der også er udsendt til medlemmerne, hvorfor indholdet er bekendt.

Det var ikke alle medlemmer, der syntes, vort initiativ var rigtigt, men bestyrelsen har ikke ændret indstilling til sagen. Den 22.12. henvendte initiativtageren Bjarke Larsen sig til os og udbad sig et møde, hvor vi kunne drøfte sagen.

Dette møde blev afholdt den 11.2. og gav ikke anledning til, at bestyrelsen ændrede sin holdning, hvilket vi fortalte ved mødets slutning.

Sluttelig vil jeg gerne takke bestyrelsen for et solidt og godt samarbejde i det forløbne år. Det er altid en fornøjelse at mødes rundt om i landet, da vi evner både at arbejde seriøst og samtidig havde det sjovt sammen.

 

Beretningen blev taget til efterretning.

 

3.Forelæggelse af revideret regnskab og budget

Kasserer Svend Åge Petersen fremlagde regnskabet og gentog sine bemærkninger, som blev udsendt sammen med regnskabet: Foreningen kører med et årligt underskud på ca. 9.000 kr.

Herefter fulgte en diskussion om, hvordan underskuddet kunne dækkes, og det blev besluttet, at bestyrelsen skal arbejde for at hverve nogle flere forlagsmedlemmer. Samtidig skal der også gerne komme flere enkeltmedlemmer til foreningen. Endelig blev det foreslået, at bestyrelsen skal gå videre med idéen om en ”krimi-Oscar”, idet det er svært at skaffe sponsormidler til priserne.

 

4.Forslag fra bestyrelsen til nye medlemmer

Jussi Adler Olsen

Thomas Rydahl

Jacob Melander

Jens Henrik Jensen

Dennis Jürgensen

Michael Katz Krefeld

Lasse Holm

Lida Wengel

Christian Dorph

Jussi Adler Olsen

 

Disse blev godkendt.

Herefter fulgte drøftelse af, hvorvidt det var tilstrækkeligt at have en blog for at kvalificere sig til medlemskab, og der var enighed om, at der ikke gøres noget aktivt for at hverve disse som medlemmer.

 

5.Forslag fra medlemmerne.

Ingen.

 

6.Valg af formand samt to bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter

Martin Jensen blev genvalgt, Lotte Petri og Bjørnvig fortsætter ligeledes, ligesom Tonny Vorm og Jette Sønderbeck fortsætter som suppleanter.

 

7.Valg af revisor og revisorsuppleant

Svend Åge Petersen fortsætter som kasserer, men der skal vælges en ny til næste år. Lene Kaaberbøl fortsætter som revisor og Bent Stenbakken som revisorsuppleant.

 

8.Eventuelt

Intet.

 

 
Generalforsamling 2015

Generalforsamling i Det Danske Kriminalakademi

Lørdag 21.3. kl. 17.30

på Bygholm Park Hotel i Horsens

1.Valg af dirigent.

Jesper Stein blev foreslået og valgt. Konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

Nanna Rørdam Knudsen valgt som dirigent.

2.Formandens beretning.

Udsendt til medlemmerne på forhånd. Til den udsendte beretning tilføjes: bestyrelsen har arbejdet videre med det forslag til et nordisk seminar, som vi diskuterede på sidste års generalforsamling efter oplæg fra initiativgruppen. Bestyrelsen har søgt forskellige fonde og legater til formålet, bl.a. Nordisk Kulturfond og Autorkontoen og har fået afslag. Der arbejdes videre med projektet.

3.Forelæggelse af revideret regnskab og budget.

Regnskab udsendt på forhånd. Kassereren gør opmærksom på, at vi bør finde en finansiering til vores priser, da vi i løbet af få år ellers vil løbe tør for penge. Generalforsamlingen pålægger bestyrelsen at undersøge mulighederne for at få støtte til priserne (der foreslås bl.a. at søge penge hos Horsens Kommune, hos Kulturministeriet, hos det private erhvervsliv – samt at bestyrelsen får fat i forlagene og sørger for, de betaler kontingent, der evt. kan sættes lidt op fra de 1500 kroner.)

4.Forslag fra bestyrelsen.

Forslag til ændringer af §§ 2,4 og 6. Forslagene er udsendt sammen med formandens beretning.

Forslagene vedtages:

§ 2 stk. 2: Optagelse af nye medlemmer sker ved skriftlig indstilling til foreningens formand, der fremlægger forslagene til generalforsamlingens behandling. Forslagsstilleren begrunder sit forslag på generalforsamling.

§ 4 stk. 1: Ordinær generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel og afholdes i foråret.

§ 6: Bestyrelsen består af en generalforsamlingsvalgt formand samt fire generalforsamlingsvalgte medlemmer. Bestyrelsen fordeler selv opgaverne mellem sig. Kassereren vælges af og er ansvarlig over for generalforsamlingen, men behøver ikke være medlem af bestyrelsen.

To bestyrelsesmedlemmer vælges hvert lige år, de øvrige to hvert ulige år. Der vælges hvert år en suppleant for de valgte.

Idet bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer blev vedtaget, følges dagsorden B herefter.

4.B Forslag til nye medlemmer.

Birgitte Jørkov har indsendt følgende forslag til nye medlemmer: Eva Marie Fredensborg, Kim Juul og Anita Lillevang.

Vibeke Johansen har foreslået Rebecca Andreasen.

Alle forslag vedtages. Bestyrelsen kontakter de fire.

5.Forslag fra medlemmerne.

Bent Stenbakken har foreslået at ændre proceduren mht. sammensætning af jury og valg af prismodtagere. Forslagets fulde ordlyd er udsendt på forhånd. Der udspandt sig en diskussion om forslaget, der blev nedstemt. Det understreges dog, at alle medlemmer er velkomne til at henvende sig til juryen, såfremt de har forslag til pris- eller diplommodtagere.

6.a)Valg af formand. Martin Jensen genopstiller og genvælges.

b) valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer. På valg er Steen Harvig og Nanna Rørdam Knudsen. Begge genopstiller og genvælges.

c) valg af to suppleanter. Tonny Vorm og Jette Sønderbek opstiller og vælges.

7. Valg af revisor og revisorsuppleant. Genvalg af Lene Kaaberbøl som revisor og Bent Stenbakken som revisorsuppleant.

8. Evt.

Bo Tao gør opmærksom på, at der mangler et nyt medlem af juryen – gerne en (yngre) kvinde. Jette Sønderbek, Lotte Petri og Mette Bentholm stillede op. Ved skriftlig afstemning blev Mette Bentholm valgt, de to andre fik lige mange stemmer og fungerer derved begge som suppleanter.

Nanna sagde nogle få ord om Flemming Jarlskov, der døde i Grækenland i december og gjorde opmærksom på den store hjælpsomhed, som forlag, forfatterforeningerne og mange privatpersoner udviste for at få Flemmings kiste hjem. Akademiet støttede formålet med 2000 kroner, og det lykkedes at få kisten bragt hjem.

 
Referat af generalforsamling 2014

Referat af generalforsamling i Det Danske Kriminalakademi lørdag 5. april 2014 på Hotel Opus, Horsens.

1.)    1.) Valg af dirigent og referent.

Jannik Lunn blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Nanna Rørdam Knudsen valgt som referent.

2) Formandens beretning.

Gretelise Holm konstaterede, at det har været et stille år uden den store aktivitet. Dog har der været nedsat en initiativgruppe, der har et forslag til et arrangement i foreningen, de vil senere fremlægge deres forslag. (se pkt. 4)

Gretelise gik sidste år med til at sidde endnu et år som formand, men går nu endeligt af.

3) kassererens beretning

Svend Åge Petersen fremlagde regnskabet, der blev udleveret på generalforsamlingen (dem, der ikke deltog, kan få udleveret regnskabet hos Svend Åge).

Regnskabet blev godkendt.

Svend Åge huskede os på, at det er vigtigt at sende nye email-adresser til ham, ellers kan han ikke opkræve kontingent! Desuden gjorde han opmærksom på, at såfremt der skal laves flere aktiviteter i foreningen, skal de finansieres på anden vis en gennem kontigenterne, idet der ikke er det store overskud, når priser og diverse småudgifter er betalt.

4) Fremlæggelse af initiativgruppens forslag

Helle Vincentz m.fl. fremlagde et forslag til et seminar for kritikere (journalister, anmeldere og essayister) og medlemmer af akademiet. Forslaget blev udleveret på generalforsamlingen.

Diskussionen gik herefter på, om vi bør lave et mere udadvendt arrangement, eller om det er muligt at lave et delvist lukket/delvist åbent arrangement.

Flere gjorde opmærksom på, at hvis vi skal søge f.eks. Kulturministeriet om midler til et seminar, er det essentielt, at i hvert fald dele af det er åbent for offentligheden.

Jette Sønderbek foreslog at åbne seminaret for boghandlere og bibliotekarer. Der kan være mulighed for støtte fra Boghandlerforeningen og Bibliotekarforeningen.

Svend Åge mente, at det var vigtigt, at vi genrejser diskussionen om kriminallitteraturen. Det kunne være ved at tilbyde et arrangement til f.eks. Politikens Boghal med en kritiker og en forlægger eller lignende.

Bent Stenbakken mente, at offentlighed omkring foreningen er vigtig – han har været medlem i et år uden at høre noget fra foreningen, og det er lidt mærkeligt at være medlem af en forening, hvor der ingenting sker.

Den nye bestyrelse vil tage denne diskussion op, og initiativgruppen arbejder videre.

Der afholdes en fundraisermiddag i København i september.

5) Valg til bestyrelsen.

Bo Bjørnvig og Karsten Wind-Meyhoff var på valg, sidstnævnte ønskede ikke at genopstille.

Desuden skulle der vælges en erstatning for Gretelise, der som nævnt ovenfor gik med til at tage et år mere på posten sidste år, hvor hun var på valg.

Bo Bjørnvig genvalgt.

Martin Jensen valgt som formand. Han havde dog den bemærkning, at han ikke var interesseret i at være formand, bare fordi nogen skal – han vil gerne, at der er aktivitet i foreningen, og at der f.eks. afholdes bestyrelsesmøder…

Nanna Rørdam Knudsen og Lotte Petri blev valgt, og Steen Harvig blev valgt som suppleant.

(Det kan tilføjes, at der bliver afholdt bestyrelsesmøde i juni.)

6.) Valg af revisor og revisorsuppleant

Lene Kaaberbøl valgt som revisor.

Bent Stenbakken valgt som revisorsuppleant.

7.) Debat om perspektivudvalgets forslag.

Dette fik vi afviklet under pkt. 4.

8.) Forslag fra medlemmerne.

Lene Kaaberbøl foreslog en ændring af optagelsesprocedurerne. Som det er nu, skal man foreslås til generalforsamlingen af et medlem, men hvis man ikke kender nogen af medlemmerne, og ens forlægger (hvis man er forfatter) ikke deltager på generalforsamlingen, er det umuligt at blive optaget.

Der var enighed om, at bestyrelsen vil se nærmere på optagelsesproceduren og fremlægge et evt. ændringsforslag på næste års generalforsamling, idet det kræver en vedtægtsændring, hvis det skal laves om.

Forslag til nye medlemmer

Jens Østergaard

Michael Lycke

Inger Gammelgaard Madsen

Ane Riel

Stephanie Caruana

Simon Pasternak (såfremt han ikke allerede er medlem?)

9. Forslag fra bestyrelsen

Der var ingen forslag fra bestyrelsen

10. Evt.

Frode Z. Olsen stiller gerne op med hjælp til evt. arrangementer.

Nanna Rørdam Knudsen: send alt af interesse til mig, hvis I vil have det på hjemmesiden eller på facebook. Der sker kun det, som medlemmerne putter i det, så jeg skal nok lægge det på, I sender. ( Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen. )

Inger Wolf: Tak til initiativgruppen for et flot arbejde og oplæg.

 
Side 1 af 2
      Klik her på genveje til gode krimilinks: