Det Danske Kriminalarkadami

 
 
 
Vedtægter for Det Danske Kriminalakademi

 

§1 Formål

 

Det Danske Kriminalakademi (DKA) har til formål at fremme god kriminallitteratur.

 

DKA bidrager hertil bl.a. ved årligt at uddele Palle Rosenkrantz prisen og et eller flere diplomer for prisværdig indsats for genren. Indstilling om disse uddelinger sker ved en af DKA særligt udvalgt jury. Regler om juryens sammensætning og arbejde findes i særlige vedtægter.

 

Til opfyldelse af formålet afholder DKA endvidere arrangementer og tager kontakt med tilsvarende sammenslutninger i udlandet.

 

§2 Medlemmer

 

DKAs medlemmer består af forfattere af kriminallitteratur samt personer, der offentligt har skrevet om kriminallitteratur eller som på anden vis har bidraget væsentligt til DKAs formål.

 

Optagelse af nye medlemmer sker ved skriftlig indstilling til foreningens formand, der fremlægger forslagene til generalforsamlingens behandling. Forslagsstilleren begrunder sit forslag på generalforsamlingen. Optagelse afgøres ved almindeligt flertal.

 

Medlemskab ophører, såfremt kontingent ikke er betalt efter en rimelig frist efter rykker, eller såfremt generalforsamlingen træffer beslutning om ophør af medlemskab af anden grund.

 

§3 Ledelse

 

DKA ledes af generalforsamlingen og bestyrelsen. I spørgsmål om udpegelse af pris‑ og diplommodtagere er juryen uafhængig af DKA.

 

§4 Generalforsamling

 

Generalforsamlingen er DKAs øverste myndighed.

Ordinær generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel og alholdes i foråret. Den ordinære generalforsamling skal behandle følgende dagsordenpunkter:

 

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Formandens beretning
  3. Forelæggelse af revideret regnskab og budget
  4. Forslag fra bestyrelsen (bl.a. kontingent og nye medlemmer og udskiftning i juryen)
  5. Forslag fra medlemmerne
  6. Valg af formand samt den øvrige bestyrelse, herunder 2 suppleanter
  7. Valg af revisor og revisorsuppleant
  8. Eventuelt

 

Ethvert medlem, der har betalt årskontingent, er stemmeberettiget. Der kan stemmes ved fuldmagt, dog kan et medlem højst repræsentere to fraværende medlemmer. Fuldmagter skal før generalforsamlingen være forevist sekretæren. Generalforsamlingen træffer beslutning ved almindelig stemmeflerhed, cfr. dog om vedtægtsændringer og opløsning af DKA (§9).

 

Dirigenten eller flertallet af de fremmødte kan kræve skriftlig afstemning. Beslutningsforslag skal være udsendt til DKAs medlemmer mindst 5 dage før generalforsamlingen og være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

§5 Ekstraordinær generalforsamling

 

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen beslutter det, eller når mindst 10 medlemmer begærer indkaldelse overfor formanden. Der indkaldes med mindst 8 dages varsel med angivelse af de forslag, der ønskes truffet beslutning om. I øvrigt gælder reglerne for den ordinære generalforsamling.

 

§6 Bestyrelsen

 

Bestyrelsen består af en generalforsamlingsvalgt formand samt fire generalforsamlingsvalgte medlemmer. Bestyrelsen fordeler selv opgaverne mellem sig. Kassereren vælges af og er ansvarlig over for generalforsamlingen, men behøver ikke være medlem af bestyrelsen.

To bestyrelsesmedlemmer vælges hvert lige år, de øvrige to hvert ulige år. Der vælges hvert år en suppleant for de valgte.

Akademiet tegnes af formanden (i dennes fravær: næstformanden) i forening med et andet medlem af bestyrelsen.

 

Bestyrelsen har den daglige ledelse af akademiets virksomhed og er bemyndiget til at udtale sig på akademiets vegne. Bestyrelsen råder over akademiets midler i overensstemmelse med vedtægterne og generalforsamlingens beslutninger.

 

§7 Regnskab

 

DKAs regnskabsår er kalenderåret. Årskontingentet skal indbetales inden 1. april i regnskabsåret.

 

Kassereren fører regnskab for indtægter og udgifter. Årsregnskab afgives inden den 31. januar det følgende år til DKAs revisor, og det reviderede regnskab forelægges på den ordinære generalforsamling i februar. DKAs midler skal indestå på postgirokonto eller i bank/sparekasse. Kassereren kan med bestyrelsens tilslutning oprette en udlægskasse.

 

Bestyrelsen kan kun med generalforsamlingens samtykke forpligte DKA økonomisk.

 

DKA hæfter med sin formue for påtagne forpligtelser. Medlemmerne hæfter ikke personligt.

 

§8 Vedtægtsændring. Opløsning af DKA.

 

Ændring af vedtægter og opløsning af DKA kan besluttes på en generalforsamling, såfremt mindst halvdelen af medlemmerne er mødt (eller repræsenteret pr. fuldmagt), og såfremt mindst 2/3 af de fremmødte (repræsenterede) stemmer for ændring/opløsning. Generalforsamlingen skal beslutte, hvorledes der ved opløsning skal forholdes med DKAs formue.

 

§9 DKAs stif telse.

 

DKA er stiftet den 15. november 1986. Stifterne ‑ der er registreret af den bestyrelse, der er udpeget ved det stiftende møde ‑ er medlemmer af DKA. Kontingentet for årene 1986 og 1987 er fastsat til kr. 150,‑ i hvert af årene.

 

Vedtaget på stiftende møde 15. november 1986 og revideret på generalforsamlingen 11.december 1992.

 

 

NB! Vedtægter senest ændret ved generalforsamling lørdag den 21. marts 2015.

 

 
      Klik her på genveje til gode krimilinks: