Det Danske Kriminalarkadami

 
 
 
Referat af generalforsamling 2017

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2017

LØRDAG DEN 1. APRIL KL. 17.30 PÅ HOTEL OPUS, HORSENS


Til stede var: Martin Jensen (formand), Thomas Clemen, Steen Bille, Lotte Petri (bestyrelsesmedlem), Steen Harvig (bestyrelsesmedlem), Jannik Lunn, Vibeke Johansen, Lene Kaaberbøl, Bent Stenbakken, Svend Aage Petersen, Mette Bentholm, Bo Bjørnvig, Bo Tao Michaëlis, Stephanie Caruana, Nanna Rørdam Knudsen (bestyrelsesmedlem), Lida Wengel, Rebekka Andreasen, Michael Katz Krefeld og Lisbeth Bille.

 

1.    Valg af dirigent
Lene Kaaberbøl blev forslået og valgt som dirigent, og hun konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.

2.    Beretning 2016/17 ved formand Martin Jensen
”Der har i det forløbne år været afholdt tre bestyrelsesmøder i hhv. Aarhus, på Frederiksberg og i Humlebæk. Den første udfordring, bestyrelsen stod overfor, løstes uden indsats fra os: Vi blev sidste år pålagt at arbejde for at skaffe sponsormidler til Harald Mogensenprisen, og knap var vi vendt hjem fra Krimimessen, før kassereren kunne meddele, han havde haft kontakt med en virksomhed, der gerne stiller op som sponsor med 5000 kr. årlig mod at forblive anonym. Vi er virksomheden taknemmelig for støtten, og kassereren for, at han således løftede en opgave fra vore skuldre. Den næste opgave var at flytte Bjarne Nielsens bibliotek til Aarhus, hvor Modtryk velvilligt har tilbudt at huse den. Denne opgave påtog Steen Harvig og Nanna Rørdam Knudsen sig, og på vort første bestyrelsesmøde, der afholdtes hos Modtryk, kunne vi med glæde besigtige biblioteket. Det var Bjarnes udtalte ønske at se biblioteket sikkert i havn, men desværre døde han, kort tid inden det blev flyttet; dog vidste han, at der var fundet et sikkert sted til det”.
Formanden mindedes også tidligere kasserer Anton Koch-Nielsen, der var med til at oprette Akademiet.

Formanden opfordrede til, at de tilstedeværende rejste sig, hvorefter Bjarne Nielsens og Anton Koch-Nielsens minde blev æret.
Herefter fortsatte beretningen:

”Den opgave, der har fyldt mest i årets løb, er den fortsatte fortælling om forsøget på at etablere et nordisk samarbejde. Vi enedes om ikke at slå alt for stort et brød op, så i juni skrev vi til hhv. Svenska Deckarakademien, Rivertonklubben, Oslo Krimfestivalen, Gotland Crime og Krimimessen Horsens og foreslog, at vi i fællesskab satte fokus på Glasnøglen ved at lade den uddele på skift på de tre nordiske krimiarrangementer. Horsens var positiv, Crimetime Gotland ligeså: ”Crimetime Gotland är mycket positiva till detta samarbete”, mens Rivertonklubben/Oslo Krimfestivalen skrev, at ” Krimfestivalen i Oslo foregår tidlig i mars; Rivertonprisen deles ut noen uker senere, avhengig av påsken.  Det alene er nok til at det vennlige forslaget fra Danmark ikke er gjennomførlig.
Gode krefter, yngre enn den garde som etablerte SKS og avholdt skandinaviske seminarer i mange år, må heller samle seg om å reetablere SKS som egen institusjon med alt det innebærer av utfordringer.”Hertil er at sige, som vi også skrev tilbage, at ” Det er jeg med på. Men jeg synes stadig det var værd at se, om vi kan finde en løsning, der er med til at promovere Glasnøglen, i stedet for blot at give op på forhånd.” Derefter har vi intet hørt. Med hensyn til anden del af det norske svar, stod vi lidt med den følelse man har, når man har indbudt til middag og får svaret, at ’det har vi ikke lyst til, men vi vil gerne i biografen i stedet’.  Vi besluttede efter nogen debat ikke at give op, men i stedet søge om ikke vi kunne få lejlighed til at mødes, så der kunne opnås personlige relationer, der i det lange løb kunne bygges på for at opfylde det norske forslag om at reetablere SKS eller lignende. Vi besluttede derfor at søge de to landes ambassader om støtte til, at vi kunne invitere to fra hvert land til Horsens. Norla – der vel er Norges svar på Kulturstyrelsen – svarede efter 17 minutter, at hvis de skulle støtte, skulle det være til forfattere, der var inviteret af Krimimessen, således som de har gjort tidligere, men ”Hvis hensikten er å møtes for å styrke samarbeidet mellom de nordiske krimforeningene, er jeg redd det faller utenfor hva vi kan støtte, selv om det er et utmerket formål… Har du vært i kontakt med din norske søsterforening og/eller den norske forfatterforeningen?” Vi fandt det omsonst at genfremsende en opfordring til Rivertonklubben. Den svenske ambassade var imødekommende overfor at støtte i det mindste én deltager fra Gotland Crime, men ville gerne høre, hvordan nordmændene stillede sig, og da vi ikke finder det formålstjenligt at lyve – rent bortset fra, at det er moralsk forkasteligt – skrev vi, hvordan tingene så ud, hvorefter Sverige selvfølgelig også trak sit forhåndstilsagn, men dog skrev: ” Synd att det inte blev något norskt deltagande, vi tyckte nämligen att er idé om stärkt samarbete mellan de tre skandinaviska krimimässorna var riktigt bra. Skulle ni framöver vilja arrangera en aktivitet med liknande målsättning så är ni välkomna att kontakta oss igen!” Vi må nu konstatere, at det har lange udsigter mht. til at få etableret et nordisk samarbejde, men vi har dog ikke givet op. Nu overvejer vi, hvordan vi får påbegyndt et bilitterært danskt/svenskt samarbejde. Og hermed overgives beretningen til generalforsamlingen”.
    
Formandens beretning blev taget til efterretning.

3.    Forelæggelse af revideret regnskab og forslag til budget
Revideret regnskab og forslag til budget blev forelagt af kassereren og godkendt af generalforsamlingen. Kassereren konstaterede, at regnskabet ser fornuftigt ud – især efter at Gyldendal og Lindhardt & Ringhof er kommet i folden.

4.    Forslag fra bestyrelsen
Vedtægtsforslag var blevet udsendt med dagsordenen:
På forrige generalforsamling gjorde dirigenten opmærksom på, det er en fejl, at vedtægternes dagsordenforslag ikke nævner valg af kasserer. Bestyrelsen foreslår derfor følgende nye udformning af vedtægternes § 4:
Generalforsamlingen er DKAs øverste myndighed.
Ordinær generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel og afholdes i foråret. Den ordinære generalforsamling skal behandle følgende dagsordenpunkter:
 
1.    Valg af dirigent og referent
2.    Formandens beretning
3.    Forelæggelse af revideret regnskab og budget
4.    Forslag fra bestyrelsen (bl.a. kontingent og nye medlemmer og udskiftning i juryen)
5.    Forslag fra medlemmerne
6.    Valg af formand samt den øvrige bestyrelse, herunder 2 suppleanter
7.    Valg af kasserer
8.    Valg af revisor og revisorsuppleant
9.    Eventuelt

Generalforsamlingen tilsluttede sig vedtægtsændringen.

5.    Forslag fra medlemmerne
Der var ingen indkomne forslag.
 
Forslag til nye medlemmer
Der var ingen forslag til nye medlemmer, men eftersom Lars Kjædegaard netop havde modtaget Harald Mogensen Prisen blev han forslået og optaget som medlem.

6.     Valg af
a)    Formand
Martin Jensen blev enstemmigt valgt med applaus.
b)    To bestyrelsesmedlemmer
Steen Harvig og Nanna Rørdam Knudsen blev genvalgt. Som suppleanter blev Lida Wengel og Rebekka Andreassen valgt.
c)    Kasserer
Svend Åge Petersen er blev genvalgt.

7.    Valg af revisor og revisorsuppleant
Bent Stenbakken blev genvalgt som revisor og Lene Kaaberbøl som revisorsuppleant

8.    Eventuelt
Intet.

 

Efter generalforsamlingen blev følgende publikationer uddelt:

Verden ifølge Marlowe – ifølge Raymond Chandler (Pinkerton)
Det Danske Kriminalakademi (1986-1996)
Mord Da Capo af Dan Turèll – red. Bjarne Nielsen, (SKS)
The Great Northern Adventures of Sherlock Holmes af Bjarne Nielsen (Pinkerton)

 
      Klik her på genveje til gode krimilinks: