Det Danske Kriminalarkadami

 
 
 
Referat af generalforsamling 2016

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2016 PÅ BYGHOLM PARK HOTEL, HORSENS, DEN 12.3. KL. 17.30

 

1.Valg af dirigent og referent

Frode Z. Olsen blev foreslået og valgt, og derefter blev Lotte Petri foreslået og valgt som referent.

 

2.Formandens beretning

Beretning 2015

Siden forrige generalforsamling har der været afholdt fire bestyrelsesmøder. Vi har arbejdet med at forberede forskellige arrangementer i samarbejde med flere andre interessenter:

Den 29.5. deltog vi i en aften om den historiske krimi i Vangsgaards boghandel i København.

Sammen med Bog og idé i Tarupcentret og Tarup Bibliotek har vi afholdt to arrangementer. Den 7.10. om Videnskabskrimien og den 22.10. om den historiske krimi. Og endelig afholdt vi arrangementet Krimikort i samarbejde med og på Københavns Hovedbibliotek den 11.2.

 

Vi har lagt meget arbejde i at forsøge at skaffe midler til afholdelse af det seminar om Nordic Noir, som vi har talt om ved flere generalforsamlinger, men må desværre konstatere, at der ikke fra offentlig side har været ønske om at støtte vort initiativ. Tværtimod må vi konstatere, at et seminar, der ønsker at samle forfattere, kulturjournalister og kritikere fra hele Norden for at drøfte den nordiske krimi, ifølge Nordisk Kulturfond ” ikke i tilstrækkelig grad rummer eller bidrager til nordisk samarbejde og udveksling”.

Også Statens Kunstfond meddelte afslag bl.a. fordi der ikke var vedlagt en liste over deltagende forfattere. Man kan med andre ord ikke søge tilskud til et sådant arrangement, før man har bundet sig til at afholde det.           

 

Det har i flere år været et udtalt generalforsamlingsønske, at vi skulle arbejde på at skaffe midler, så Harald Mogensenprisen kunne blive på et beløb, der afspejler dens betydning som Danmarks fornemste krimipris.

Vi har derfor ansøgt en del private fonde, desværre uden held. Desuden har vi ansøgt kulturministeriet. Først, den 22.5. ved brev til Marianne Jelved, der den 9.6. lod meddele, at da der var udskrevet folketingsvalg, kunne hun ikke tage stilling, hvorfor vi måtte fremsende ny ansøgning efter valget. Tanken om at gemme henvendelsen og forelægge den for den nye minister, foresvævede åbenbart hverken ministeren eller hendes embedsmænd.

Altså fremsendte vi den 29.6. en ansøgning til Bertel Haarder, som den 20.8. lod meddele, at ”kulturministeriet forstår til fulde den betydning litterære priser har for promovering af bøger og som opmuntring for forfattere.

Kulturministeriet har imidlertid overdraget finansieringen af næsten alle ministeriets priser til Statens Kunstfond … … vil derfor foreslå, at du henvender dig til Projektstøtteudvalget for litteratur …”

Man kan undre sig over, at ministeriets embedsmænd ikke allerede ved vores første henvendelse havde styr på, at vi havde skrevet til den forkerte adressat, men samtidig synes jeg, man skal bemærke, at det kun er ’næsten alle’ priser, der er overladt til kunstfonden. Der eksisterer altså den mulighed, at ministeren kunne vælge at støtte Harald Mogensenprisen, en mulighed, han åbenbart ikke ønsker at benytte sig af.

Den 24.8. fremsendte vi så ansøgning til projektstøtteudvalget, der den 4.9. meddelte afslag med følgende ord: ” Udvalget finder, at Harald Mogensen-prisen har sin berettigelse og bemærker, at prisen er blevet givet til værdifulde krimiforfattere gennem tiden.

Udvalget varetager i forvejen omkostningerne til en række priser og ser sig desværre ikke i stand til at kunne oppebære omkostningerne til endnu en pris.”

Den idé at tage de eksisterende priser op til revision for eventuelt at lave en omfordeling, er åbenbart ikke faldet udvalget ind.

Vi må nok konstatere, at interessen for at støtte krimien er til at overskue såvel i kulturministeriet som på internordisk plan.

 

En af medstifterne af Kriminalakademiet, Bjarne Nielsen, er blevet meget syg, og har spurgt, om vi vil tage vare på hans bibliotek. Det vil vi selvfølgelig gerne, og vi har brugt nogen tid på at finde ud af, hvor det kan placeres. Det er nu midlertidigt opstillet hos Forlaget Modtryk, der også har betalt udgifterne ved transporten fra Bjarnes bopæl til Aarhus, hvilket vi er meget taknemmelige for.

 

Da vi i efteråret blev bekendt med planerne om en krimimesse i København, drøftede vi dette initiativ og udsendte efterfølgende en pressemeddelelse, der også er udsendt til medlemmerne, hvorfor indholdet er bekendt.

Det var ikke alle medlemmer, der syntes, vort initiativ var rigtigt, men bestyrelsen har ikke ændret indstilling til sagen. Den 22.12. henvendte initiativtageren Bjarke Larsen sig til os og udbad sig et møde, hvor vi kunne drøfte sagen.

Dette møde blev afholdt den 11.2. og gav ikke anledning til, at bestyrelsen ændrede sin holdning, hvilket vi fortalte ved mødets slutning.

Sluttelig vil jeg gerne takke bestyrelsen for et solidt og godt samarbejde i det forløbne år. Det er altid en fornøjelse at mødes rundt om i landet, da vi evner både at arbejde seriøst og samtidig havde det sjovt sammen.

 

Beretningen blev taget til efterretning.

 

3.Forelæggelse af revideret regnskab og budget

Kasserer Svend Åge Petersen fremlagde regnskabet og gentog sine bemærkninger, som blev udsendt sammen med regnskabet: Foreningen kører med et årligt underskud på ca. 9.000 kr.

Herefter fulgte en diskussion om, hvordan underskuddet kunne dækkes, og det blev besluttet, at bestyrelsen skal arbejde for at hverve nogle flere forlagsmedlemmer. Samtidig skal der også gerne komme flere enkeltmedlemmer til foreningen. Endelig blev det foreslået, at bestyrelsen skal gå videre med idéen om en ”krimi-Oscar”, idet det er svært at skaffe sponsormidler til priserne.

 

4.Forslag fra bestyrelsen til nye medlemmer

Jussi Adler Olsen

Thomas Rydahl

Jacob Melander

Jens Henrik Jensen

Dennis Jürgensen

Michael Katz Krefeld

Lasse Holm

Lida Wengel

Christian Dorph

Jussi Adler Olsen

 

Disse blev godkendt.

Herefter fulgte drøftelse af, hvorvidt det var tilstrækkeligt at have en blog for at kvalificere sig til medlemskab, og der var enighed om, at der ikke gøres noget aktivt for at hverve disse som medlemmer.

 

5.Forslag fra medlemmerne.

Ingen.

 

6.Valg af formand samt to bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter

Martin Jensen blev genvalgt, Lotte Petri og Bjørnvig fortsætter ligeledes, ligesom Tonny Vorm og Jette Sønderbeck fortsætter som suppleanter.

 

7.Valg af revisor og revisorsuppleant

Svend Åge Petersen fortsætter som kasserer, men der skal vælges en ny til næste år. Lene Kaaberbøl fortsætter som revisor og Bent Stenbakken som revisorsuppleant.

 

8.Eventuelt

Intet.

 

 
      Klik her på genveje til gode krimilinks: