Det Danske Kriminalarkadami

 
 
 
Generalforsamling 2015

Generalforsamling i Det Danske Kriminalakademi

Lørdag 21.3. kl. 17.30

på Bygholm Park Hotel i Horsens

1.Valg af dirigent.

Jesper Stein blev foreslået og valgt. Konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

Nanna Rørdam Knudsen valgt som dirigent.

2.Formandens beretning.

Udsendt til medlemmerne på forhånd. Til den udsendte beretning tilføjes: bestyrelsen har arbejdet videre med det forslag til et nordisk seminar, som vi diskuterede på sidste års generalforsamling efter oplæg fra initiativgruppen. Bestyrelsen har søgt forskellige fonde og legater til formålet, bl.a. Nordisk Kulturfond og Autorkontoen og har fået afslag. Der arbejdes videre med projektet.

3.Forelæggelse af revideret regnskab og budget.

Regnskab udsendt på forhånd. Kassereren gør opmærksom på, at vi bør finde en finansiering til vores priser, da vi i løbet af få år ellers vil løbe tør for penge. Generalforsamlingen pålægger bestyrelsen at undersøge mulighederne for at få støtte til priserne (der foreslås bl.a. at søge penge hos Horsens Kommune, hos Kulturministeriet, hos det private erhvervsliv – samt at bestyrelsen får fat i forlagene og sørger for, de betaler kontingent, der evt. kan sættes lidt op fra de 1500 kroner.)

4.Forslag fra bestyrelsen.

Forslag til ændringer af §§ 2,4 og 6. Forslagene er udsendt sammen med formandens beretning.

Forslagene vedtages:

§ 2 stk. 2: Optagelse af nye medlemmer sker ved skriftlig indstilling til foreningens formand, der fremlægger forslagene til generalforsamlingens behandling. Forslagsstilleren begrunder sit forslag på generalforsamling.

§ 4 stk. 1: Ordinær generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel og afholdes i foråret.

§ 6: Bestyrelsen består af en generalforsamlingsvalgt formand samt fire generalforsamlingsvalgte medlemmer. Bestyrelsen fordeler selv opgaverne mellem sig. Kassereren vælges af og er ansvarlig over for generalforsamlingen, men behøver ikke være medlem af bestyrelsen.

To bestyrelsesmedlemmer vælges hvert lige år, de øvrige to hvert ulige år. Der vælges hvert år en suppleant for de valgte.

Idet bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer blev vedtaget, følges dagsorden B herefter.

4.B Forslag til nye medlemmer.

Birgitte Jørkov har indsendt følgende forslag til nye medlemmer: Eva Marie Fredensborg, Kim Juul og Anita Lillevang.

Vibeke Johansen har foreslået Rebecca Andreasen.

Alle forslag vedtages. Bestyrelsen kontakter de fire.

5.Forslag fra medlemmerne.

Bent Stenbakken har foreslået at ændre proceduren mht. sammensætning af jury og valg af prismodtagere. Forslagets fulde ordlyd er udsendt på forhånd. Der udspandt sig en diskussion om forslaget, der blev nedstemt. Det understreges dog, at alle medlemmer er velkomne til at henvende sig til juryen, såfremt de har forslag til pris- eller diplommodtagere.

6.a)Valg af formand. Martin Jensen genopstiller og genvælges.

b) valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer. På valg er Steen Harvig og Nanna Rørdam Knudsen. Begge genopstiller og genvælges.

c) valg af to suppleanter. Tonny Vorm og Jette Sønderbek opstiller og vælges.

7. Valg af revisor og revisorsuppleant. Genvalg af Lene Kaaberbøl som revisor og Bent Stenbakken som revisorsuppleant.

8. Evt.

Bo Tao gør opmærksom på, at der mangler et nyt medlem af juryen – gerne en (yngre) kvinde. Jette Sønderbek, Lotte Petri og Mette Bentholm stillede op. Ved skriftlig afstemning blev Mette Bentholm valgt, de to andre fik lige mange stemmer og fungerer derved begge som suppleanter.

Nanna sagde nogle få ord om Flemming Jarlskov, der døde i Grækenland i december og gjorde opmærksom på den store hjælpsomhed, som forlag, forfatterforeningerne og mange privatpersoner udviste for at få Flemmings kiste hjem. Akademiet støttede formålet med 2000 kroner, og det lykkedes at få kisten bragt hjem.

 
      Klik her på genveje til gode krimilinks: