Det Danske Kriminalarkadami

 
 
 
Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012

Referat af generalforsamling i Det Danske Kriminalakademi, lørdag 24. marts.
Til stede:  Nanna Rørdam Knudsen, Jannik Lunn, Nils Nordberg, Mette Strømfeldt, Nanna Goul, Morten Hesseldahl, Lene Kaaberbøl, Susanne Torpe, Snæbjørn Arngrimmurson, Trine Busch, Vibeke Johansen, Mette Bentholm, Bo Bjørnvig, Bo Tao Michaëlis, Steen Harvig, Steen Langstrup, Sara Blædel, Bjarne Nielsen, Martin Jensen, Jette Sønderbek, Mogens Rude, Svend Åge Pedersen, Gretelise Holm, Jesper Stein Larsen

1)    Valg af dirigent, valg af referent. Bestyrelsen foreslår Jesper Stein Larsen som dirigent og Nanna Rørdam Knudsen som referent. Dirigenten konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt.
2)    Formandens beretning. Vi havde 25-års jubilæum i november, men vi kunne desværre ikke samle medlemmer nok til den planlagte fest, der derfor blev aflyst. Foreningen har kun ét formål: at fremme den gode kriminallitteratur ved uddeling af priser. Vi kunne overveje, om vi skal gøre andet og f.eks. lave arrangementer og aktiviteter. Skal vi nedsætte en arbejdsgruppe, der kan se på det?
Kommentarer til beretningen:
Bo Tao foreslår, at vi arrangerer et seminar i stedet for blot en fest. En weekend, hvor vi kan diskutere krimiens veje og vildveje, gerne med indslag udefra. Her kan vi også tale om, hvorvidt vi skal andet med akademiet end at uddele priser.
Jesper Stein fortæller, at han er medlem af en forening, hvor der arrangeres besøg hos politiet, på retsmedicinsk osv., og at lignende arrangementer sikkert kunne være af interesse for mange forfattere, så måske skal vi koble os på der eller lave lignende arrangementer.
Alle var enige om, at seminaret var en god ide. Et udvalg ser på muligheden for at arrangere dette og udtænker et program: Bo Tao, Bo Bjørnvig, Martin Jensen, Sara Blædel, Nanna Rørdam Knudsen.

Herefter fortæller Gretelise, at der beklageligvis ikke er blevet opkrævet kontingent i det forløbne år, idet kasserer Anton Koch-Nielsen desværre har været syg. Gretelise har sammen med Anton lavet et regnskab og et referat fra sidste år (referat forefindes på hjemmesiden), men Anton kan desværre ikke fremover deltage. Det vedtages, at Anton gøres til æresmedlem på livstid, og vi køber en gave til ham og får lavet et diplom.

3)    Kasserens beretning. Kasseren er jo desværre ikke til stede, men regnskabet forelægges. (Det er endnu ikke revideret). Grundet manglende opkrævning af kontingent har årets indtægt kun været på 6.800 kroner. Udgifterne har været 17.000 kroner til priser. Der er således et driftsunderskud på 10.200 kroner. Det vil dog ændre sig, idet kontingent for sidste år opkræves sammen med kontingent for i år. Regnskabet godkendes af generalforsamlingen.

4)    Forslag fra medlemmerne. (navn i parentes er den, der foreslår vedkommende)
Merete Pryds Helle/Liv Mørk (Lene)
Helle Vincentz (Gretelise)
Thomas Clemen (Trine)
Susanne Bjertrup (Trine)
Rosinante v. Jacob Søndergaard (Jesper)
Lotte Petri (Gretelise)
Niels Søndergaard, krimifan.dk (Trine)
Jeanette Øbro og Ole Tornbjerg (Nanna)
Formanden kontakter de foreslåede nye medlemmer.

5)    Valg til bestyrelsen. Bo Bjørnvig og Karsten Wind-Meyhoff er på valg, og de genvælges begge. Anton Koch-Nielsen udtræder af bestyrelsen, og i hans sted vælges Martin Jensen. Da ingen af bestyrelsesmedlemmerne ønsker at være kasserer, vælges Svend Åge som kasserer uden at sidde i bestyrelsen.

6)    Valg af revisor samt suppleant. Dette fik vi vist ikke gjort…

7)    evt.
Bo Bjørnvig, Bo Tao og Bjarne står for at finde og købe gave til Anton + lave diplom. Sammen med Svend Åge tager de op til Anton og overrækker gave og får overleveret regnskab.
Nils Nordberg hilser fra Rivertonklubben, der har 40-års jubilæum den 12. juni. Muligvis hører vi mere i den anledning.
Bjarne fortæller, at Tage la Cour i sin tid altid hævdede, at der også tidligere havde været en Rosenkrantzpris. Dette har imidlertid været umuligt at finde bevis på, men nu har Bjarne modtaget en kopi af en invitation til det oprindelige arrangement, hvor prisen blev uddelt. Vi fik alle en kopi af invitationen, og mon ikke nogen til næste år har fundet ud af, hvilket årstal, der er tale om?


Århus, 28.3.2012, Nanna Rørdam Knudsen

 

 

 

Generalforsamling 2011

Møde den  9. april 2011

Kl.           18.00                                          

Sted:        Bygholm Scandic, Horsens

Angående:  Generalforsamling 2011

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  

Deltagere:

Bo Bjørnvig, Trine Busch (Modtryk), Elsebeth Egholm, Nanna Goul, Steen Harvig, Gretelise Holm, Martin Jensen, Vibeke Johansen, Nanna Rørdam Knudsen, Anton Koch-Nielsen, Lene Kaaberbøl, Steen Langstrup, Jesper Stein Larsen, Nanna Lund (Gyldendal), Jannik Lunn, Bo Tao Michaëlis, Lisbeth Møller Madsen, Bjarne Nielsen, Svend Åge Petersen (Klim), Lars Ole Sauerberg, og Inger Wolf.

 

Dagsordenens pkt. 1 - Valg af dirigent og referent.

Jesper Stein Larsen blev valgt til dirigent. A. Koch-Nielsen blev valgt til referent.

 

Dagsordenens pkt. 2 - Formandens beretning.

Der var ikke meget at fortælle.

Akademiets formålsparagraf siger kort, at akademiet skal ”fremme god kriminallitteratur”, og at det bl.a. skal ske ved uddeling af Palle Rosenkrantz-prisen (foregående års bedste spændingsroman på dansk). Siden er Harald Mogensen-prisen kommet til (foregående års bedste danske spændingsroman). Endvidere kan akademiet uddele diplomer – f. eks. for bedste debut-roman Priser m.v. er uddelt i overensstemmelse dermed. Rosenkrantz-prisen til Jean-Christophe Grangé for ”Forbarm dig” (”Miserere” - forlaget Rosinante)), Mogensen-prisen til Susanne Staun for ”Døderummet” (Gyldendal). Der er endvidere uddelt et debutantdiplom til A. J. Kazinski for ”Den sidste gode mand” (Politikens Forlag), et diplom til Pia Schwarz Lausten og Anders Toftgaard for antologien ”En verden af krimier” (Forlaget Klim) og et diplom til DR 2 for gode udenlandske krimifilm.

Til Rosenkrantz-prisen var yderligere nomineret:

    Colin Harrison: Mrs. Corbetts sidste ønske (“Mrs. Corbett’s Request” 2008 – People’s Press)

    Leonardo Padura: Fortidens tåge (“ La neblina del ayer” 2005 – Sohns forlag)

    Fred Vargas: Et uvist sted (“Un lieu incertain” 2008 –  Forlaget Rosinante)

    John Verdon: Tænk på et tal (“Think of a Number” 2010 – Forlaget Hr. Ferdinand)

 

Forslag fra medlemmerne til yderligere aktiviteter er velkomne – især hvis de ledsages af navnene på de gode folk, der vil stå for gennemførelsen.

Ligeledes bør hjemmesiden bruges noget mere. Trine Busch og Nanna Rørdam Knudsen tilbød at yde redaktionel bistand. Medlemmer med hjemmesider, hvor det kan være relevant, blev opfordret til at indrykke links til akademiets hjemmeside.

Akademiets eventuelle deltagelse i skandinavisk samarbejde er fortsat uafklaret.

Formandens beretning blev godkendt.

 

 

Dagsordenens pkt. 3 - Kassererens beretning.

Regnskabet for 2010 var forud for generalforsamlingen sendt pr. mail til akademiets medlemmer. Revisor (Ole Skjoldhøj) har gennemgået det og finder i en påtegning den 3. april 2011, at det kan godkendes (dog med en bemærkning om for store kontingentrestancer). Regnskabet viser et driftsoverskud på 28 kr. (hvortil kommer restancer for 2010 fra 17 medlemmer (5.100 kr.) og et par ældre restancer. Akademiets formue pr. 31. december 2010 udgjorde 50.028 kr.

Der var ikke spørgsmål til regnskabet, som herefter blev godkendt.

Anmodning om indbetaling af kontingentet 2011 sendes samtidig med dette referat til akademiets forlagsmedlemmer. Enkeltmedlemmerne vil pr. mail blive anmodet om at betale kontingentet (300 kr.) ind på reg. nr. 1551 konto nr. 4527844. (Hvis der er nogen, der af regnskabs- eller andre årsager behøver et girokort, kan det rekvireres fra kassereren – Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen. ).

Dagsordenens pkt. 4 - Forslag fra bestyrelsen

Akademiets priser foreslås forhøjet hver med 2.500 kr., således at Rosenkrantz-prisen fremover er på 10.000 kr., Mogensen-prisen på 7.500 kr.

Forslaget blev vedtaget:

Dagsordenens pkt. 5 – Forslag fra medlemmerne.

a.  Nye medlemmer.

     Der fremkom tre forslag:

     Mette Bength (stavning af navnet usikker). Mette Bength er redaktør på Gyldendals bogklub, men indbydes som personlig medlem, ikke forlagsmedlem)

     Jette Sønderbæk, der er boghandler i Assens. Der var enighed om, at akademiet nok bør være mere opmærksom på boghandlere, der gør en særlig indsats for genren.

     Forlaget Hr. Ferdinand blev foreslået som forlagsmedlem.

     Forslagene blev vedtaget.

b.  Strategi:

     Der var hos flere medlemmer stemning for at ændre proceduren for priserne, så der i første omgang først offentliggøres meddelelse om de nominerede og oplysningen om prisvinderen ikke gives, før prisen uddeles.

     Bjarne Nielsen mindede om, at den procedure var forsøgt i akademiets første år – men det havde ikke givet mere omtale eller interesse. Genren er  stærkere placeret i dag end dengang, men det er alligevel tvivlsomt, om proceduren vil gøre nytte.

     Gretelise Holm og Jesper Stein Larsen påtog sig at overveje spørgsmålet.

Dagsordenens pkt. 6 – Valg af bestyrelsesmedlemmer.

A. Koch-Nielsen var på valg og blev genvalgt.

Bestyrelsen består således uændret af Gretelise Holm (formand), Bo Bjørnvig (næstformand), A. Koch-Nielsen (kasserer) og Karsten Wind Meyhoff

Bo Tao Michaëlis takkede Bjarne for 24 års indsats som stifter og bestyrelsesmedlem. Akademiets hyldest fandt smagfuldt udtryk i gaver til svælg og lunger.

Dagsordenens pkt. 7 – Valg til juryen.

Anton Koch-Nielsen og Mette Strømfeldt var på valg – begge blev genvalgt

Juryen består herefter uændret af: Gretelise Holm, Bo Bjørnvig, Vibeke Johansen, Anton Koch-Nielsen, Bo Tao Michaëlis, Mogens Rude og Mette Strømfeldt - alle med Karsten Wind Meyhoff og Benni Bødker som suppleanter.

 

Dagsordenens pkt. 8 – Valg af revisor samt suppleant.

Ole Skjoldhøj blev genvalgt som revisor. Sv. Aage Petersen blev genvalgt som suppleant.

 

Dagsordenens pkt. 9 – Eventuelt.

  1. a.      Skandinavisk Kriminalselskab

Lene Kaaberbøl arbejdede fortsat med sagen – men det er op ad bakke.

  1. b.      Sponsorer.

Trine Busch påtog sig på generalforsamlingen 2009 at sondere muligheden for sponsorbidrag til akademiets priser m.v. Trine har talt med adskillige og har mødt en del positiv velvilje – men desværre også afslag med henvisning til finanskrisen.

Trine vil arbejde videre med sagen.

c.   Konference.

Gunhild Agger henledte opmærksomheden på konferencen ”Media, Emotions and Crime” på Århus Universitet 29. september til 1. oktober 2010. Der ventes en række spændende gæster. Program med videre kan findes på konferencens hjemmeside.

d.   Ny forlagsrepræsentant.

      Nanna Lund præsenterede sig som ny repræsentant for Gyldendal.

 

***

Jesper Stein Larsen takkede for god ro og orden.

 
      Klik her på genveje til gode krimilinks: